Wedstrijden in De Zondag en op www.dezondag.be – Wedstrijdreglement Disney

Algemeen

Artikel 1: Wedstrijdprincipe

Aan deze wedstrijd kunnen lezers van De Zondag deelnemen, met uitsluiting van vaste en tijdelijke medewerkers van de krant, van de maatschappijen die deelnemen aan de organisatie van deze wedstrijd, alsook hun gezinsleden. De organisatoren behouden zich het recht om personen te weigeren tot de wedstrijd. Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatoren. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal.

Deelname aan de wedstrijd

Artikel 2 

De einddatum van de wedstrijd kan je op de wedstrijdenpagina van de desbetreffende actie vinden. Men kan alleen via de spaaractie in de krant deelnemen aan de wedstrijd. Elke deelnemer aan deze wedstrijd mag slechts één keer deelnemen en hij/zij kan bijgevolg slechts één prijs winnen, op volgende manier:

Elke deelnemer moet het invulformulier, op straffe van uitsluiting, volledig en correct invullen. Per correct domicilieadres kan slechts eenmaal worden deelgenomen. Dezelfde natuurlijke persoon die meerdere adressen hanteert, wordt uitgesloten uit de wedstrijd. Per postadres wordt slechts 1 deelnameformulier aanvaard.

De gegevens waarmee een deelnemer aan de wedstrijd deel neemt moeten dus correct zijn. Dat betekent dat zijn/haar persoonlijke gegevens waar en juist moeten zijn en dat hij/zij deelneemt als de persoon die hij/zij is, niet met de gegevens van een ander persoon. Wanneer duidelijk is dat zijn/haar gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer hij/zij deelneemt onder een naam die niet zijn/haar naam is, verliest hij/zij het recht op de prijs. De prijs gaat dan naar de correcte volgende winnaar in rangorde.  De organisatoren houden zich het recht om personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Deze personen kunnen dan ook niet in aanmerking komen voor de prijs.

Artikel 3

Elke deelnemer aan de wedstrijd moet een volledige spaarkaart hebben van 20 punten van 4 verschillende data (29/9,6/10, 13/10, 20/10) en moet alle gevraagde gegevens op deelnemingsformulier volledig en correct invullen om kans te maken op een prijs.

Artikel 4

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van de postdiensten, met name beschadiging of verlies van het formulier door of voor vertraging in ontvangst. De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in dat verband.

Artikel 5

Er wordt geen correspondentie gevoerd – tijdens en na de wedstrijd – betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme en het resultaat van de wedstrijd of de modaliteiten van selectie, noch telefonisch, noch schriftelijk. Deelnemers die zich hier niet aan houden, worden automatisch van verdere deelname uitgesloten.

Artikel 6

Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van de wedstrijd, 3 november) worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook hun reden van vertraging zij. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit. Onvolledige antwoorden worden geweigerd.

Bepaling van de winnaar(s)

Artikel 7

De winnaar(s) worden bepaald tussen diegenen die de wedstrijdvra(a)g(en) juist beantwoord hebben en het dichtst de (eventuele) schiftingsvraag benaderden. De vragen en oplossingen, en hun eventuele wijzigingen, kunnen geen voorwerp zijn van betwisting. In alle gevallen van twijfel of vergissing over het juiste antwoord of de aanduiding van de winnaars kunnen de organisatoren alle maatregelen nemen om een correct verloop van de wedstrijd te waarborgen, overeenkomstig art. 14 van dit reglement. De lijst van winnaars kan geen voorwerp zijn van betwisting.

Artikel 8

De mededingers hebben bij registratie, zoals aangegeven in artikel 2, hun adres (domicilie) op gegeven. Alle winnaars worden persoonlijk op dit adres of via hun opgegeven e-mail gecontacteerd. Indien blijkt dat deze niet correct zijn en/of er niet wordt gereageerd binnen de daarvoor gestelde termijn vervalt het recht op de prijs.

Artikel 9 

De prijzen zijn uitgeschreven op naam en adres, en zijn niet overdraagbaar. De prijs wordt toegekend aan de persoon/het gezin woonachtig op dit adres. Per gezin en per adres kan slechts één prijs worden toegekend.

Artikel 10

De prijzen zullen niet uitgewisseld worden tegen geld. Bij overhandiging van de prijs dient de winnaar zijn identiteit en domicilie te verrechtvaardigen. Indien deze gegevens niet overeenstemmen met de opgegeven gegevens, vervalt het recht op een prijs. De prijs is BTW inbegrepen.

Indien een prijs verstuurd wordt, kan Roularta Media Group noch verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten, noch voor vertraging in ontvangst.

Artikel 11

Voortvloeiend uit de inning van zijn/haar prijs, geeft de winnaar zijn/haar stilzwijgende toestemming voor publicatie en gebruik van zijn/haar naam, adres en voorkomen en verzaakt daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

Slotbepalingen

Artikel 12

Het wedstrijdreglement kan verkregen worden door een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde omslag, gericht aan de organisatoren op hun adres. Het reglement staat ook op de website dezondag.be. Deelneming aan de wedstrijd houdt in dat men zich onvoorwaardelijk akkoord verklaart met alle punten van dit reglement.

Artikel 13

De coördinaten van elke deelnemer worden geregistreerd bij Roularta Media Group en kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden indien hier toestemming voor wordt gegeven. U hebt toegangsrecht en verbeteringsrecht bij Roularta Media Group met betrekking tot deze gegevens. Elke bijkomende inlichting kan verstrekt worden door de commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Artikel 14

De organisatoren oefenen controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en hebben definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te waarborgen, kunnen zij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige reglement door de organisatoren toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit. Deze toevoegingen zullen gepubliceerd worden op de website dezondag.be. In geen geval kunnen de organisatoren aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen.

Lees De Zondag

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
De Zondag elke week in je mailbox

Lees DZ Magazine